Gujarati Suvichar 2021 : Best 100+ ગુજરાતી સુવિચાર For Whatsapp & FB


suvichar gujarati ideas
Gujarati Suvichar 2021 : Best 100+ ગà«àªœàª°àª¾àª¤à«€ સà«àªµàª¿àªšàª¾àª° For Whatsapp & FB  
 
 
 

Gujarati Suvichar 2021 : Best 100+ ગà«àªœàª°àª¾àª¤à«€ સà«àªµàª¿àªšàª¾àª° For Whatsapp & FB 

Suvichar in Gujarati: Hello friends, welcome to Mkstatus.com. Are you looking for the best Gujarati suvichar images and text? Then you are at the right place. Get here Latest thoughts in Gujarati to start your day with inspiration and happiness. Share this outstanding meaningful suvichar with your friends, family members, and other relatives to make their day good. Gujarati suvichar text message to share to start the day with motivation.
Moreover, You can use this trending motivational Suvichar to wish good morning to your near and dear one to motivate to achieve their goal. Share this Motivational Suvichar in the Gujarati Language on your social media platform. Latest collection of best Gujarati suvichar in Gujarati.

Gujarati Suvichar

Here are the best Suvichar collection images & text to wish good morning and also help you to make yourself as well as others motivated by reading this best Suvichar in Gujarati language.

Gujarati Suvichar
Good Morning Gujarati Suvichar

The best new collection of Good morning suvichar in gujarati images & text to share on social media. Download this amazing Good morning suvichar to share on whatsapp and Facebook.

Good Morning Gujarati Suvichar

દરેક ના જીવન માં રોજ સાવરે ભગવાન બે વિકલà«àªª આપે છે..!!

૧. સà«àª¤àª¾ રહો અને તમને ગમતા સપના જોવો

૨. જાગો અને તમને ગમતા સપના પà«àª°àª¾ કરો

અશકà«àª¯ ભલે કંઈ ન હોય પણ બધà«àª‚ શકà«àª¯ બનાવવà«àª‚ જરૂરી નથી.
આશાવાદ àªàªµà«‹ મારà«àª— છે, જે વà«àª¯àª•à«àª¤àª¿àª¨à«‡ અચૂક સફળતા તરફ લઈ જાય છે.
આંખો નહીં ધરાવનાર કરતાં પોતાના દોષ છà«àªªàª¾àªµàª¨àª¾àª° આંધળો હોય છે.
સાચા દિલથી કરેલી પà«àª°àª¾àª°à«àª¥àª¨àª¾ કદી વà«àª¯àª°à«àª¥ નથી જતી.
ઇચà«àª›àª¾ તà«àª¯àª¾àª°à«‡ જ ફળ આપે છે જà«àª¯àª¾àª°à«‡ તે દૃઢ નિશà«àªšàª¯àª¨à«àª‚ સà«àªµàª°à«‚પ ધારણ કરે છે.
જિંદગીને જાણવા કરતા માણવાનà«àª‚ વધારે રાખો,

કારણ કે જયારે જાણી લેશો તà«àª¯àª¾àª°à«‡ ખà«àª¯àª¾àª² આવશે

કે માણવાનો સમય તો જાણવામાં જ નીકળી ગયો !!

શà«àª­ સવાર â¤ï¸ ðŸ™àªœàª¯ માતાજીðŸ™

 

Motivational Suvichar in gujarati text

Motivational Suvichar in gujarati text

સાચા અંતરના આશિરà«àªµàª¾àª¦ માગવા કરતા મળે ઠસાચા.
અસતà«àª¯àª¨à«‹ આશરો લઈને સતà«àª¯àª¨à«€ શોધ કરવી શકà«àª¯ નથી.
અનà«àª­àªµ વગરનà«àª‚ કોરà«àª‚ શાબà«àª¦àª¿àª• જà«àªžàª¾àª¨ નિરરà«àª¥àª• છે.
અભિમાનથી માનવી ફà«àª²àª¾àªˆ શકે છે ફેલાઈ શકતો નથી.
સારા દેખાવà«àª‚ સહેલà«àª‚ છે પણ સારા બનવà«àª‚ કઠીન છે.

 

Gujarati Suvichar for Success

f

અનà«àª­àªµ જà«àªžàª¾àª¨àª¨à«‹ પિતા છે અને યાદશકà«àª¤àª¿ તેની માતા.
અવગà«àª£ હોડીમાં થયેલા છિદà«àª° જેવા છે, જે àªàª• દિવસ હોડીને ડà«àª¬àª¾àª¡à«€ જ દે છે.
સેવકને પોતાનà«àª‚ રહસà«àª¯ જણાવવà«àª‚ તેને સેવકમાંથી સà«àªµàª¾àª®à«€ બનાવી લેવા જેવà«àª‚ છે.
અપવિતà«àª° કલà«àªªàª¨àª¾ પણ àªàªŸàª²à«€ જ ખરાબ હોય છે, જેટલà«àª‚ અપવિતà«àª° કરà«àª®.
સાદાઈ, સંયમ અને સંતોષ હશે તો જ શાંતિની અનà«àª­à«‚તિ થઈ શકશે.

 

Gujarati suvichar text message

Gujarati suvichar text message

*અતà«àª¯àª¾àª°àª¨à«€ પરિસà«àª¥àª¿àª¤àª¿ પà«àª°àª®àª¾àª£à«‡,⌚✌ðŸ»*
   *મનથી જો મહેમાન થવાય ને,💟👫ðŸ»*
      *તો સગાનà«àª‚ àªà«àª‚પડૠપણ મહેલ લાગે.ðŸšï¸ðŸ¢ðŸ™ðŸ»*
*મà«àª¶à«àª•à«‡àª² સમયમાં સાથ*

*આપવાના બદલે જà«àªžàª¾àª¨ આપે,*

*àªàªµàª¾ લોકોથી હંમેશા દà«àª° રહેવà«àª‚ !

*વાણી બતાવી દે છે કે સà«àªµàª­àª¾àªµ કેવો છે,*

*દલીલ બતાવી દે છે કે જà«àªžàª¾àª¨ કેવà«àª‚ છે..!!*

*જે લોકોને પà«àª°àª¯àª¾àª¸ જ નથી કરવો,*

*ઠલોકોને બધી સમસà«àª¯àª¾ મોટી જ લાગશે !!*

*સમય અને ભાગà«àª¯ બંને પરિવરà«àª¤àª¨àª¶à«€àª² છે,*

*માટે àªàª¨àª¾ પર કà«àª¯àª¾àª°à«‡àª¯ અભિમાન ના કરવà«àª‚ જોઈઠ!!*

 

Gujarati Suvichar on life

“કડવà«àª‚ સતà«àª¯â€
ભગવાન તà«àª¯àª¾àª°à«‡ જ યાદ આવે,
જà«àª¯àª¾àª°à«‡ તમારાથી કઈ ના થાય… ✨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
🚩જય માતાજી🚩
છેતરાયેલ અને ઘડાયેલ
કà«àª¯àª¾àª°à«‡àª¯ પાછા પડતાં નથી.. ✨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸ 🚩જય માતાજી
મૂળ વગરના વૃકà«àª·,
ને વિશà«àªµàª¾àª¸ વગર ના સબંધ,,
વધૠસમય ટકતા નથી… ✨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
🚩જય માતાજી🚩
મૂળ વગરના વૃકà«àª·,
ને વિશà«àªµàª¾àª¸ વગર ના સબંધ,,
વધૠસમય ટકતા નથી… ✨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
🚩જય માતાજી🚩
અંદરથી સળગતો હોય àªàª¨à«€ જોડે બેસવા જજો,
લાશ સળગà«àª¯àª¾ પછીનà«àª‚ બેસણà«àª‚ “વેસà«àªŸ ઓફ ટાઇમ†છે… ✨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸ 🚩જય માતાજી🚩
કદર હોય કે કિંમત
બહાર ના જ કરે દોસà«àª¤,
ઘર ના તો ખાલી સંભળાવે… ✨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
🚩જય માતાજી🚩
જે જતà«àª‚ કરી શકે,,,
ઠલગભગ બધà«àª‚ જ કરી શકે…. ✨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
🚩જય માતાજી🚩
કોઈની ભૂલ હોય તો
શà«àª­àªšàª¿àª‚તક બની કાનમાં કહેજો,,,
ગામમાં નહીં…. ✨ðŸ™
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
🚩જય માતાજી🚩
સબંધ વટ કરવાથી નહીં,
વાત કરવાથી સચવાય છે… ✨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
🚩જય માતાજી🚩
સંબંધો માં શકà«àª¤àª¿ અને બà«àª¦à«àª§àª¿ કરતા,
સમજદારી અને ભરોસો વધારે મહતà«àªµàª¨àª¾ છે…. ✨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
🚩જય માતાજી🚩
“જીવનમાં બધà«àª‚ જ મળશે પણ સંબંધો નહીં મળેâ€
ગà«àª®àª¾àªµà«‡àª²àª¾ પૈસા ફરી કમાઈ લેવાશે
ગà«àª®àª¾àªµà«‡àª²àª¾ સંબંધો નહીં કમાઈ શકો… ✨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
🚩જય માતાજી🚩
કૂંડામાં રહીને વટ(વડ) વૃકà«àª· ના બની શકાય,
મોટા થવà«àª‚ હોય તો જમીન માં ઉતરવà«àª‚ પડે….. ✨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
જય માતાજી🚩
V.I.P લોકો સાથેના સંબંધો માં ફકà«àª¤ સલાહ મળશે,
તમારા લેવલ ના લોકો જોડે સબંધ રાખો અડધી રાતે કામ આવશે… â£ï¸âœ¨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
🚩જય માતાજી🚩
ખà«àª¶ રહેવા માટે ભૂલ ને ભૂલતા શીખો,
પછી ઠઆપણી હોય કે બીજા કોઈ ની… ✨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
🚩જય માતાજી🚩
લોકો કહે છે કે,“પૈસા થી બધà«àª‚ ખરીદી શકાય છે તો પૈસા થી

કોઈના પર ઉતરી ગયેલ ‘વિશà«àªµàª¾àª¸â€™ ખરીદી બતાવો…â€âœ¨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
🚩જય માતાજી🚩

 

Suvichar in Gujarati

સાચા સંબંધો નો સાર કેટલો,
વગર બોલે વેદના વંચાય àªàªŸàª²à«‹â€¦ 🤗
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
ðŸ™àªœàª¯ માતાજીðŸ™
પાણી, પૈસા અને પà«àª°à«‡àª® .. વà«àª¹àª¾àª², વરસાદ અને વિચાર ..

સમયસર આવે તો જ કામના હો ..ðŸ‘

âœŒï¸ àª¶à«àª­ સવાર â¤ï¸ 🚩જય માતાજી🚩

ભૂલ થઇ હોય તો સà«àªµà«€àª•àª¾àª°à«€ લેવી,

àªàª• ભૂલના કારણે વરà«àª·à«‹ જà«àª¨àª¾ સંબંધો પણ બગડી શકે છે !!

😊 શà«àª­ સવાર â¤ï¸ ðŸ™àªœàª¯ માતાજી ðŸ™

જીતવà«àª‚ જ હોય તો કોઈકનà«àª‚ દિલ જીતો,

દà«àª¨àª¿àª¯àª¾ જીતીને તો સિકંદરે પણ કંઈ ઉખાડી નહોતà«àª‚ લીધà«àª‚ !!

✨ શà«àª­ સવાર â¤ï¸ ðŸ™àªœàª¯ માતાજી ðŸ™

સભà«àª¯àª¤àª¾àª¨àª¾ લીધે રાખેલ મૌન,
કà«àª¯àª¾àª°à«‡àª• તમને મà«àª°à«àª– કે નબળા સાબિત કરે છે !!😊
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
ðŸ™àªœàª¯ માતાજી ðŸ™
શાંતિ અને સંતોષ જ પૂરà«àª£àªµàª¿àª°àª¾àª® છે,
ઠસિવાયના બધા જ સà«àª– અલà«àªªàªµàª¿àª°àª¾àª® છે !! ✨
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
ðŸ™àªœàª¯ માતાજી ðŸ™
અજવાળામાં àªàª•àª²àª¾ ચાલવા કરતા,
અંધારામાં મિતà«àª°à«‹ સાથે સફર કરવી સારી !! ðŸ˜
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
ðŸ™àªœàª¯ માતાજી ðŸ™
મારà«àª—દરà«àª¶àª¨ જો સાચà«àª‚ હોય ને સાહેબ,
તો દીવાનો પà«àª°àª•àª¾àª¶ પણ સૂરજનà«àª‚ કામ કરી જાય છે !!
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
ðŸ™àªœàª¯ માતાજીðŸ™
વાત કરવાથી જો વાત બની જતી હોય તો વાત કરી લેવી જોઈàª,
ચૂપ રહેવાથી સંબંધો બગડી જતા હોય છે… 🙋â€â™‚ï¸
શà«àª­ સવાર â¤ï¸
ðŸ™àªœàª¯ માતાજીðŸ™
કેટલાક લોકો સાથેના તમારા સબંધો ભગવાન જ ખરાબ કરી નાખે છે,
કારણ કે તે તમારી જિંદગી ખરાબ થાય તેવૠઈચà«àª›àª¤àª¾ નથી…. ðŸ™àª¶à«àª­ સવાર â¤ï¸

 

 

ગà«àªœàª°àª¾àª¤à«€ સà«àªµàª¿àªšàª¾àª°

Latest collection of જીવનપà«àª°à«‡àª°àª• સà«àªµàª¿àªšàª¾àª°à«‹ in the Gujarati language. Share this latest ગà«àªœàª°àª¾àª¤à«€ સà«àªµàª¾àª•à«àª¯à«‹ on your Facebook and WhatsApp status to make people inspire and motivate.

ગà«àªœàª°àª¾àª¤à«€ સà«àªµàª¿àªšàª¾àª°

Best Gujarati Suvichar SMS for Whatsapp

Best Gujarati Suvichar SMS for Whatsapp

પà«àª°àª¤àª¿àªœà«àªžàª¾ àªàª• જ કાફી છે મંજિલ સà«àª§à«€ પહોંચાડવા માટે..

વિકલà«àªªà«‹ તો બહà«àª‚ મળશે રસà«àª¤à«‹ ભૂલવાડવા માટે..

સફળતા તમારો પરિચય દà«àª¨àª¿àª¯àª¾ સાથે કરાવે છે….

અને નિષà«àª«àª³àª¤àª¾ તમને દà«àª¨àª¿àª¯àª¾àª¨à«‹ પરિચય કરાવે છે….

જો રસà«àª¤à«‹ સà«àª‚દર હોય તો લકà«àª·à«àª¯ ની ચિંતા કરવી નહિ,

અને જો લકà«àª·à«àª¯ સà«àª‚દર હોય તો રસà«àª¤àª¾àª¨à«€ ચિંતા કરવી નહિ…

સંબંધમાં જà«àª¯àª¾àª‚ બà«àª¦à«àª§àª¿àª¨à«àª‚ શાસન ચાલે છે તà«àª¯àª¾àª‚ સંબંધ હારે છે..

અને જà«àª¯àª¾àª‚ હૃદયનà«àª‚ શાસન ચાલે છે તà«àª¯àª¾àª‚ સંબંધ જીતે છે..!

સાચી દિશા અને સાચા સમય નà«àª‚ જà«àªžàª¾àª¨ ન હોય,

તો આપણને ઉગતો સà«àª°àªœ પણ આથમતો દેખાય…..

પવિતà«àª° વિચારનà«àª‚ સદા મનન કરવà«àª‚ જોઈàª

અને હલકા સંસà«àª•àª¾àª°à«‹àª¨à«‡ દૂર કરવા મથવà«àª‚ જોઈàªâ€¦.

માણસ પોતાનà«àª‚ ઘમંડ àªàª¨àª¾ સારા સમયે બતાવે છે..

પણ àªàª¨à«àª‚ પરિણામ àªàª¨à«‡ તેના ખરાબ સમયે ભોગવવà«àª‚ પડે છે..

દાન ધરà«àª® ની પૂરà«àª£àª¤àª¾ છે, ધરà«àª®àª¨à«‹ શૃંગાર છે. દાન ની સફેદ

ચાદરથી આપણે આપણા અસંખà«àª¯ પાપ છà«àªªàª¾àªµà«€àª છીàª.

નજર અંદાઠતો ઘણà«àª‚ કરવા જેવà«àª‚ હોય છે…

પણ અંદાઠàªàªµà«‹ રાખવો કે બધà«àª‚ નજરમાં રહે …

 

Gujarati Suvichar for students

Gujarati Suvichar for students

જે સાથે હોય છે ઠસમજતા નથી..

અને જે સમજે છે ઠસાથે હોતા નથી..

સમય પર નિરà«àª£àª¯ લો, ભલે ખોટો પડે…સમય વિતી

ગયા પછી લીધેલા સાચા નિરà«àª£àª¯ ની કોઇ કીંમત નથી હોતી…

ધારેલા પૈસા કમાઈ લો, તો સફળતા કહેવાય અને જà«àª¯àª¾àª‚ પણ જાવ,

ઓળખાણ ના આપવી પડે àªàª¨à«‡ સિદà«àª§àª¿ કહેવાય..!!!!

દરેક સંબંધને નામ આપવાની જરૂર જ નથી હોતી સાહેબ .

બસ કેટલાક સંબંધને માતà«àª° દિલથી માન આપવાની જરૂર હોય છે .

જીવનમાં કà«àª¯àª¾àª°à«‡àª• ધારà«àª¯à«àª‚ પણ ના હોય માંગà«àª¯à«àª‚ પણ ના હોય

અને વિચારà«àª¯à«àª‚ પણ ના હોય…અને મળી જાય àªàª¨à«àª‚ નામ સà«àª–..

 

ગà«àªœàª°àª¾àª¤à«€ સà«àªµàª¿àªšàª¾àª° અરà«àª¥ સાથે

ગà«àªœàª°àª¾àª¤à«€ સà«àªµàª¿àªšàª¾àª° અરà«àª¥ સાથે

ઉદારતા અને કંજà«àª¸àª¾àªˆ મહાપà«àª°à«àª·à«‹ ના શબà«àª¦à«‹ છે.

અરà«àª¥

ઉદારતા કે કંજà«àª¸àª¾àªˆ વિષે ઘણા મહાનà«àª­àª¾àªµà«‹àª કહà«àª¯à«àª‚ છે. તેજ રીતે દયા અને દાન વિશેના પણ

ઘણા સà«àªµàª¿àªšàª¾àª°à«‹ મળી આવશે. આ માનવીના અંદરના ગà«àª£ છે. જે તેની માણસ તરીકેની ઊંચાઈ કે…

મહેનત ઠàªàªµà«€ સોનેરી ચાવી છે. જે ભાગà«àª¯ ના દà«àªµàª¾àª° ઉઘાડી નાખે છે .

અરà«àª¥

મહેનત માટેના અનેક સમાનરà«àª¥à«€ શબà«àª¦à«‹ મળે છે. àªàªŸàª²à«àª‚ જ નહીં મહેનતનà«àª‚ જીવનમાં અગતà«àª¯ પણ

ખાસ છે ઠઆપણે સૌ જાણીઠછીàª. અહી પરિશà«àª°àª®, ઉદà«àª¯àª® કે પà«àª°à«àª·àª¾àª°à«àª¥ ને લગતા મહાપà«àª°à«àª·à«‹àª¨àª¾ વિચારો…

Long Gujarati Suvichar

Long Gujarati Suvichar

àªàª¿àª‚દગી àªàª• સાગર છે…!!

દોસà«àª¤ àªàª¨à«€ લહેર છે…!!

અને……..!!

દિલ àªàª¨à«‹ કિનારો છે…!!

જરૂરી ઠનથી કે…!!

સાગર માં કેટલી લહેરો આવે છે…!!

જરૂરી ઠછે કે…!!

કઈ લહેર કિનારાને સà«àªªàª°à«àª¶à«€ જાય છે…!!

કોઈ સારી વà«àª¯àª•à«àª¤àª¿àª¥à«€ કાંઈ ભૂલ થાય,

તો સહન કરી લેજો,

કારણકે મોતી જો, કચરામાં પડી જાય,

તો પણ ઠકિંમતી જ રહે છે…

ઈશà«àªµàª°àª¨àª¾ ચોપડામાં આપણà«àª‚ બોલેલà«àª‚,

વિચારેલà«àª‚ કે વાંચેલà«àª‚ નહી પરંતà«àª†àªªàª£à«àª‚ કરેલà«àª‚ નોંધાય છે..!!

જીવનમાં પસà«àª¤àª¾àªµà«‹ કરવાનà«àª‚ છોડો સાહેબ કંઈક àªàªµà«àª‚ કરો કે તમને છોડનારા પસà«àª¤àª¾àª¯.

જિંદગીમાં àªàªœ વà«àª¯àª•à«àª¤àª¿ ખà«àª¶ રહી શકે છે..!!

જેમના પર દà«àª¶à«àª®àª¨ “લીંબà«â€ ફેંકે તો તેનો સરબત બનાવી ને પી જાય…!!

બાકી કેટલાય તો “વહેમથી†જ મરી જાય.

જà«àª¯àª¾àª°à«‡ પણ કોઈને હસતા જોવà«àª‚ છà«àª‚ તà«àª¯àª¾àª°à«‡ વિશà«àªµàª¾àª¸ આવી જાય છે..

કે ખà«àª¶à«€ ખાલી પૈસાથી નથી મળતી..

જેનà«àª‚ મન મસà«àª¤ છે àªàª¨à«€ પાસે બધà«àª‚ જ છે..

જિંદગી મળવી ઠનસીબની વાત છે..
મૃતà«àª¯à« મળવà«àª‚ ઠસમયની વાત છે..પણ મૃતà«àª¯à« પછી પણ કોઈના હૃદયમાં જીવતાં રહેવà«àª‚..
ઠજિંદગીમાં કરેલા કરà«àª®àª¨à«€ વાત છે..
વિશà«àªµàª¾àª¸ મà«àª•àª¤àª¾ પહેલા પારખો સાહેબ કેમ કે,

દà«àª¨àª¿àª¯àª¾àª®àª¾àª‚ નકલી લીંબૠપાણી સà«àªªà«àª°àª¾àª‡àªŸ દà«àªµàª¾àª°àª¾ પીવડાવાય છે

અને અસલી લીંબૠપાણી ફિંગરબાઉલમાં હાથ ધોવા અપાય છે.!!!!

આકાશમા નજર આવતા તારા ગણવા આસાન છે,

પરંતà«àª‚ સાથે રહેતા કોણ-કોણ આપણા છે તે ગણવા મà«àª¶à«àª•à«‡àª² છે.

બહારથી દેખાય તેં ફકà«àª¤ àªàª²àª• હોય છે સાહેબ,

પણ અંદર થી દરેક વà«àª¯àª•à«àª¤àª¿ અલગ હોય છે.

જà«àª¯àª¾àª‚થી અંત થયો હોય,
તà«àª¯àª¾àª‚થી નવી શરૂઆત કરો.જે મળવાનà«àª‚ હોય છે àª,
ગà«àª®àª¾àªµà«‡àª²àª¾ કરતા હંમેશા
સારà«àª‚ જ હોય છે !!
જિંદગી માણસ ને,
_ચાનà«àª¸ તો આપે જ છેપણ માણસ ને તો જિંદગી પાસે થી,
ચોઈશ ની જ અપેકà«àª·àª¾ જ હોય છે.
આજે વà«àª¹à«‡àª²àª¾ ઉઠી ના શકયા તો કઈ નહિ,

કાલે ઉઠવાનો પà«àª°àª¯àª¾àª¸ કરજો,

પણ આજની મળેલી નિષà«àª«àª³àª¤àª¾ થી શà«àª‚,

આખો દિવસ આમજ વિચારો માં વà«àª¯àª°à«àª¥ કરશો?

“વાંણી†જ àªàª•àª®àª¾àª¤à«àª° àªàªµà«€ વસà«àª¤à« છે,

જેના થકી માણસ અંત સà«àª§à«€ ઓળખાય છે.

બાકી “ચેહરો†તો હર હાલાત અને સમય સાથે બદલાતો રહે છે.

પોતાની આવડત ની સરખામણી ની ભૂલમાં,

તમે આવડત ને રગદોળો છો ધૂળમાં.

જે સà«àª¨à«‡àª¹, સલાહ, અને સહકાર ને રાખે છે મૂળમાં,

આવડત પરીવરà«àª¤à«‡ છે ભળી àªàª¨àª¾àªœ ગà«àª£àª®àª¾àª‚.

બંધ પૈસાના મોહતાજ નથી હોતા,

કારણકે અમà«àª• સંબંધ નફો નથી આપતા,

પરંતૠઅમીર જરૂર બનાવી દે છે..

જીવન àªàªŸàª²à«‡ પà«àª°à«‡àª® અને શà«àª°àª®àª¨à«€ સરીતાઓનà«àª‚ સંગમ.

જીવન àªàª• ફૂલ છે, પà«àª°à«‡àª® àªàª¨à«€ સૌરભ છે.

જીવનને જો તમે ચાહતા હો તો સમય ગà«àª®àª¾àªµàª¶à«‹ નહિ,

કારણ કે જીવન સમયનà«àª‚ જ બનેલà«àª‚ છે.

કà«àª¯àª¾àª‚ક તો આપણી જરૂર હશે દà«àª¨àª¿àª¯àª¾àª®àª¾àª‚..

ઇશà«àªµàª°à«‡ અમસà«àª¤à«€ જ તો મહેનત નહીં કરી હોય આપણને બનાવવાની..

જીંદગી શીખવે તે શીખી લેવાય..

કયો પાઠ કયારે કામ લાગી જાય કોને ખબર..?

કોઈ સાથે સંબંધો કેટલા પણ ખરાબ થઈ જાય,

તેને તોડીઠનહીં તો સારà«àª‚ કેમ કે,

પાણી ગમે તેટલà«àª‚ ડોળૠહોય

àªàª¨àª¾àª‚થી તરસ ન છીપાવી શકાય તો કંઈ નહીં,

પણ આગ તો ઓલવી જ શકાય.

જિંદગીમાં હંમેશા જીદ કરતા શીખો,

જે નસીબમાં નથી લખà«àª¯à«àª‚ àªàª¨à«‡ પણ મહેનતથી મેળવતા શીખો !!

સાચી ખà«àª¶à«€ આપવામાં છે, લેવા તથા માંગવામાં નથી.

ખà«àª¶à«€àª¨à«€ આપણે જેટલી લહાણી કરીશà«àª‚ તેટલી તે આપણી પાસે વધારે આવશે.

શણગાર તો શરીર ને હોય સાહેબ…

સà«àª‚દર તો પà«àª°àª­à«àª¨à«€ કૃપા હોય તો થવાય…

કોઇઠપà«àª›àª¯à«àª‚ બંસરી ને કે તà«àª‚ કેમ કૃષà«àª£àª¨à«‡ વાલી છે..?

તà«àª¯àª¾àª°à«‡ બંસરીઠકહયà«àª‚ કે હà«àª‚ અંદરથી ખાલી છà«àª‚ માટે કૃષà«àª£àª¨à«‡ વાલી છà«àª‚…!!

 

Thanks for the visit, we hope the post was really helpful to you about suvichar in Gujarati. Share this post with your friends, family members, and other relatives to help them to get this Best Gujarati suvichar in Gujarati. Don’t forget to share this Motivational Suvichar in the Gujarati Language on your WhatsApp and Facebook status to motivate yourself as well others.

About Digvijay singh Kanwar

Digvijay Singh Kanwar is a professional Content writer and Digital marketing expert and he loves to write about Finance, News and Health based Articles.

View all posts by Digvijay singh Kanwar →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *