Hard Work Status In Gujarati | Gujarati suvichar on work


Hard Work Status In Gujarati images
Hard Work Status In Gujarati | Gujarati suvichar on work  
 
 
 

Hard Work Status In Gujarati | Gujarati suvichar on work 

Hello friends welcome to Mkstatus.com. Are you looking for Hard Work Status In Gujarati images & text. Then you are at right place. Get here Latest Gujarati suvichar on work to share with your friends and family members. Download best Hard Work Status In Gujarati to share on whatsapp & FB. Best suvichar in gujarati text to share on social media.
Latest Hard Work Status In Gujarati Images & Text

Hard Work Status In Gujarati Images
સિંહ અને વાઘ ખà«àª¬àªœ શકà«àª¤àª¿àª¶àª¾àª³à«€ છે. પણ શિયાળ કà«àª¯àª¾àª°à«‡ સરà«àª•àª¸àª®àª¾àª‚ કામ નથી કરતો.
ખોટા રસà«àª¤à«‡ જેટલા પણ આગળ વધશો, તેટલો જ પાછા વળવાનો રસà«àª¤à«‹ લાંબો થતો જશે !!
દà«àªƒàª– નથી વધà«àª¯à«àª‚ પણ સહનશકà«àª¤àª¿ ઘટી ગઈ છે મોંઘવારી નથી વધી પણ મોજશોખ વધી ગયા છે.
કાં તો કમાવાની તાકાત હોય àªàªŸàª²à«àª‚ વાપરો, કાં તો વાપરવાની ઈચà«àª›àª¾ હોય àªàªŸàª²à«àª‚ કમાવાની તાકાત રાખો !!
બનવà«àª‚ હોય તો જીંદગી ના છેલà«àª²àª¾ પાના જેવાં બનજો સાહેબ, કોઈ ઉથલાવી ન શકે અને કોઈ ફેરવી પણ ન શકે.
અમà«àª• માંણસો ના શરીર માં દિલ ની જગà«àª¯àª¾àª કૅલà«àª•à«àª¯à«àª²à«‡àªŸà«‡àª° હોય છે હાથ મિલાવà«àª¯àª¾ પહેલા હિસાબ લગાવે છે àªàª¨àª¾àª¥à«€ મને કેટલો ફાયદો થશે.

Hard Work Status In Gujarati to share

Hard Work Status In Gujarati images

નામ બનાવવા માટે, પહેલા કામ કરવà«àª‚ પડે છે !!
આજનà«àª‚ કામ આજે પતાવવાથી, તમે ઠલોકોથી આગળ નીકળી જશો જે લોકો કાલના ભરોસે બેઠા છે !!
વિજેતાઓ àªàªµàª¾ લોકો નથી જે કà«àª¯àª¾àª°à«‡àª¯ નિષà«àª«àª³ ન થયા હોય પણ તેઓ àªàªµàª¾ લોકો બની જાય છે જેણે કà«àª¯àª¾àª°à«‡àª¯ હાર નથી માનતા.
થોડા જ સાહસના અભાવમાં ઘણી બધી પà«àª°àª¤àª¿àª­àª¾ વિશà«àªµàª®àª¾àª‚ ખોવાઈ જાય છે.
વાણીમાં પણ કેવી અજબ શકà«àª¤àª¿ હોય છે સાહેબ, કડવà«àª‚ બોલનારનà«àª‚ મધ વેચાતà«àª‚ નથી અને મીઠà«àª‚ બોલનારના મરચા પણ વેચાઈ જાય છે !!
કાચા કાંન શંકાશીલ નજર અને ઠીલà«àª‚ મન માણસ ને ગમે તેવી સમૃદà«àª§àª¿ વચà«àªšà«‡ પણ નકરનો અનà«àª­àªµ કરાવે છે.
માખણ અને ચૂનો દેખાવ સરખો બસ લગાવતા આવડવà«àª‚ જોઈàª.
બંને તરફથી સચવાય તો જ સંબંધોમાં મીઠાશ રહે છે, સાહેબàªàª• તરફથી શેકો તો રોટલી પણ બળી જાય છે.
કોઈને અડવà«àª‚ નહીં, ઠતો આપણે શીખી ગયા સાહેબ હવે બસ કોઈને નડવà«àª‚ નહીં, àªàªŸàª²à«àª‚ જ શીખવાનà«àª‚ બાકી રહà«àª¯à«àª‚.
જીંદગીમાં જે પરà«àªµàª¤ ઉપાડી ને ચાલી રહà«àª¯àª¾ છો ને ઠઉપાડવાના નહોતા માતà«àª° ઓળંગવાના હતા.
કોઈની ખરાબ બાબત ઠવà«àª¯àª•à«àª¤àª¿àª¨àª¾ કાનમાં કહેવાય, પણ ઠવà«àª¯àª•à«àª¤àª¿àª¨à«€ સારી બાબત આખા ગામમાં કહેવાય હો.

Best Gujarati suvichar on work

Hard Work Status In Gujarati photos

કોઈ જાજા સમય પછી પà«àª›à«‡, કે કેમ છે? તà«àª¯àª¾àª°à«‡ સમજવાનૠકે કેમ છે,નહીં ‘કામ છે’.
જીંદગીમાં જે પરà«àªµàª¤ ઉપાડી ને ચાલી રહà«àª¯àª¾ છો ને ઠઉપાડવાના નહોતા માતà«àª° ઓળંગવાના હતા.
જવાબદારી ઘરમાં રાખેલા કà«àª‚ડાનાં છોડ સમાન છે છોડ ને મોટા થવાનો અધિકાર નથી પણ કાયમ લીલાછમ રહેવૠપડે છે.
જબરી ચીજ બનાવી છે ધન, મોટા ભાગનાનૠભેગૠકરવામા જ જીવન પà«àª°à«€ થઈ જાય છે.
બાપા નો ઠપકો ખાધેલા સંતાનો માસà«àª¤àª°à«‡ સજા કરેલા વિદà«àª¯àª¾àª°à«àª¥à«€àª“ અને સોનીઠટીપેલà«àª‚ સોનà«àª‚ આ બધા છેવટે ઘરેણાં જ થાય.
બદલો લેવામાં શà«àª‚ મજા આવે મજા તો તà«àª¯àª¾àª°à«‡ આવે જà«àª¯àª¾àª°à«‡ તમે સામે વાળાને બદલી નાખો…!!
સૌ મને પà«àª°àª¿àª¯ હોય તે મારી પરખ છે હà«àª‚ કોઈકને પà«àª°àª¿àª¯ હોઉં તે મારી ઓળખ છે.
જીવનનà«àª‚ કામકાજ થોડà«àª‚ ઘણà«àª‚ ટà«àª°àª¾àª«à«€àª• સીગà«àª¨àª² જેવà«àª‚ છે જેને Left જવà«àª‚ છે તેને સડસડાટ જવાશે જેને Right જવà«àª‚ છે તકલીફ તેને જ છે.
વિચારો કેટલા આવે છે ઠમહતà«àªµàª¨à« નથી સાહેબ વિચાર કેવા આવે છે ઠખà«àª¬àªœ મહતà«àªµ નૠછે.
સમસà«àª¯àª¾ વિશે વિચારીશà«àª‚ તો બેચેની વધશે પરંતૠસમાધાન વિશે વિચારીશà«àª‚ તો નવા મારà«àª—à«‹ મળશે…
ધરà«àª® કરતા કરà«àª® ચડીયાતો છે કારણ કે ધરà«àª® કરીને ભગવાન પાસે માંગવà«àª‚ પડે છે, જà«àª¯àª¾àª°à«‡ કરà«àª® કરો àªàªŸàª²à«‡ ભગવાન ને આપવà«àª‚ જ પડે છે…!
àªà«€àª‚દગી મળવી ઠનસીબની વાત છે મોત મળવà«àª‚ ઠસમયની વાત છે પણ મોત પછી પણ કોઈના દિલમાં જીવતા રેહવà«àª‚ ઠàªà«€àª‚દગી માં કરેલા કરà«àª®àª¨à«€ વાત છે.

Thanks for visit.

Life Status in Gujarati

About Digvijay singh Kanwar

Digvijay Singh Kanwar is a professional Content writer and Digital marketing expert and he loves to write about Finance, News and Health based Articles.

View all posts by Digvijay singh Kanwar →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *